Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og deres hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg har ca 908 ansatte. Ønsker du å vite mer om Statsbygg, besøk hjemmesiden deres www.statsbygg.no

 


Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er et av flere utvalgte markeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter. Konsernet har i dag ca 57 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA. Omsetningen i 2014 var på ca 145 milliarder svenske kroner. Omsetningen i Norge var på ca 12,9 milliarder norske kroner.

 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2100 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt. For mer informasjon www.multiconsult.no

 

LINK arkitektur AS med det heleide datterselskapet LINK arkitektur AB i Sverige og LINK arkitektur ApS i Danmark er blant de ledende arkitektkontorer i Norden. De 15 avdelingskontorene har i dag ca. 300 medarbeidere. Hovedtyngden av de ansatte er sivilarkitekter, men det er også flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet arkitekturprosjektering. I tillegg til tradisjonell arkitektur, jobber vi innenfor landskap, interiør, maritim arkitektur, areal- og samfunnsplanlegging. LINK arkitektur har bred faglig kompetanse og stor kapasitet, og arbeider med alle typer prosjekter. Vi har bred erfaring fra gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter innenfor bla. bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning.

 

NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport driver forskning, undervisning og formidling innen fagområdene Bygg- og anleggsteknikk, Geoteknikk, Marin byggeteknikk og Veg, transport og geomatikk. Instituttet utdanner hvert år ca 100 sivilingeniører til BAE næringen. Instituttet samarbeider på en rekke områder tett med næringen. Et viktig samarbeidsområde er utdanning av phd-kandidater. Målgruppe for instituttets virksomhet er aktørene i BAE næringen, både offentlige og private, både prosjekteiere/ eiendomsforvaltere, byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Instituttet har samarbeidsavtaler med mange av de store aktørene i privat og offentlig sektor innen instituttets fagområder. Innen prosjektet det søkes støtte til er faggruppe for Bygg og anleggsteknikk den aktuelle faggruppen ved instituttet. Faggruppen dekker områder som prosjektledelse, produksjonsledelse, prosjekteringsledelse, anleggsteknikk, bygningsforvaltning og ombyggingsteknikk.

 

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, byggeprosess, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Vi utfører forskning og utvikling for offentlige etater, byggenæringen og andre. Utvikling av nye produkter og løsninger foregår i et nært samarbeid med våre kunder. Vår tette kontakt med NTNU og SINTEF for øvrig gjør at vi har kompetanse og laboratorier for å løse de fleste utfordringer. Vi løser problemer for kundene våre gjennom oppdragsforskning innenfor feltene energi og innemiljø, arkitektur, byggeprosess og miljø. Målet er å bidra til å forme framtidas bygde miljø slik at det blir vakkert, funksjonelt og bærekraftig.

 

Noregs forskingsråd skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram. Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgivaren for Regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø med tilknyting til forsking og utvikling (FoU). Forskingsrådet skal fremje heilskaplege strategiske grep knytte til utbygging av nye forskingsfelt, utvikling av høgare kvalitet, og iverksetjing av nye satsingar for å møte samfunnsutfordringar. Forskingsrådet skal identifisere behov for forsking og foreslå prioriteringar. Gjennom målretta finansieringsordningar skal Rådet medverke til å setje i verk nasjonale forskingspolitiske vedtak. Forskingsrådet har også rolla som iverksetjar av dei forskingspolitiske målsetjingane til styresmaktene. Rådet sikrar at dei meir detaljerte prioriteringane er baserte på faglege vurderingar som kjem fram gjennom eit omfattande apparat av faglege rådgivarar og vedtaksorgan. Rådet skal også medverke til utvikling av ein føremålstenleg struktur i forskingssystemet og utvikling av nytt samspel mellom forsking, næringsliv og samfunnsliv. Forskingsrådet skal sjå til at det blir satsa rett, og at det blir satsa tilstrekkjeleg på forsking. Forskingsrådet arbeider for eit økonomisk og kvalitetsmessig løft i norsk FoU og for å fremje innovasjon, i samspel mellom forskingsmiljøa, næringslivet og den offentlege forvaltninga. Andre viktige oppgåver er å vere møteplass mellom forskarar og brukarar av forsking og dei som finansierer forsking, og å medverke til internasjonalisering av norsk forsking. Forskningsrådets visjon: I front for norsk forsking Forsking og utvikling utvidar grensene for kva vi veit, forstår og kan få til. Det gjer samfunnet kulturelt rikare og gir samtidig grunnlag for ei berekraftig utvikling, auka velferd og auka verdiskaping. Det kunnskapsbaserte samfunnet krev at forskinga er i fronten internasjonalt. Forskingsrådet vil styrkje den internasjonale posisjonen for norsk forsking gjennom å vere ein endringsagent i samarbeid med aktørane i forskingssystemet. Forskingsrådet skal fremje forsking av høg kvalitet og medverke til at forsking blir akseptert som ei kulturell og verdiskapande kraft i utviklinga av samfunnet.